V posledních dnech zveřejnilo ministerstvo financí informaci o tom, že dovoz ochranných
pomůcek z důvodu koronavirové krize lze v některých případech osvobodit od daně
z přidané hodnoty. Smysl osvobození od daně je zřejmý: jedná se o léky a zdravotn
materiál, které zachraňuje lidské zdraví a životy. Zároveň přibývá případů, kdy u dovozu
léků ze zahraničí stát nemilosrdně požaduje po rodičích nemocných dětí DPH, ačkoliv lék
není hrazen ze zdravotního pojištění, ani se na jejich nákupu stát finančně nepodílel.
Navýšení částky o DPH znamená výrazné prodloužení doby nutné pro získání peněz na
nákup léku, jehož včasné nasazení u pacienta může doslova zachránit život. Stát, potažmo
ministerstvo financí má v důsledku neudělení výjimky pro osvobození od DPH přímou vinu
na zhoršení zdraví či úmrtnosti jedinců.

 1. Dovoz léčivých přípravků
  Ministerstvo zdravotnictví obdrželo prosbu o prominutí DPH v případě dovozu léku Zolgensma z USA
  rodiči malého chlapce, který trpí chorobou zvanou spinální muskulární atrofie. Včasné zahájení léčby
  je naprosto zásadní pro možnost aplikace léků, protože od věku dvou let již výrobce léku negarantuje
  úspěšnost léčby. Zároveň byla za účelem výběru sumy cca 50 mil. uspořádána veřejná sbírka. Rodiče
  malého chlapce hrají o čas.
  Ministerstvo zdravotnictví ve své odpovědi na výzvu k udělení výjimky přetlumočilo názor
  ministerstva financí, které odpuštění DPH vylučuje. Svůj názor zdůvodnilo tím, že DPH u dovozu léku
  nelze osvobodit, protože tento postup by znamenal porušení zákona o DPH, který vychází ze
  směrnice Evropské unie a tato směrnice je pro členské státy závazná.
  Ve svém zamítavém zdůvodnění ministerstvo financí vysvětluje, že osvobozen by mohl být dovoz
  léku, pokud by byla léčebná látka lidského původu a dále pak, pokud by distributor z USA dodal lék
  bezúplatně. Dle ministerstva financí nejsou splněny ani podmínky pro prominutí daně dle daňového
  řádu.
  Zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty ani směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému
  daně z přidané hodnoty skutečně neobsahují ustanovení k možnosti osvobodit od DPH dovoz
  léčivého přípravku.
  1 Dle §71 zákona je přiznáno osvobození pouze v případě, kdy léčivá látka
  1
  § 71 ZDPH:
  (2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle přímo
  použitelného předpisu Evropské unie49), pokud se jedná o:
  e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky,
 2. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu,
 3. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání,
 4. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,
 5. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,
  f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,
 6. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze bezúplatně nabyté,
 7. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním postižením pro účely vzdělávání,
  zaměstnávání a sociální rozvoj,
 8. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,
  :
  obsažená v léku je lidského původu a dále pak, kdy zboží určené k charitativním účelům je pořízeno
  bezplatně. V úvahu přichází tedy jen dovoz zboží přes humanitární společnost. Mezinárodní
  společnost, která je založena za účelem humanitární pomoci včetně dodávek léků a je legislativně
  uznávaná v ČR, může léky přivést a zde je poskytnout potřebným. V podstatě by to znamenalo, že
  výtěžek sbírky bude příjmem této humanitární organizace, která lék nakoupí a následně dodá
  nemocnému chlapci, což je v praxi stěží aplikovatelné.
  2

Také se zdůvodněním neudělení výjimky má ministerstvo financí pravdu. Dle §259 daňového řádu
může orgán veřejné moci prominout na žádost daňového subjektu daň, avšak pouze v tom případě,
pokud k tomu má ze zákona pravomoc. Dle §260 daňového řádu je však jedinou osobou
kompetentní k prominutí daně ministr financí, a to buď z důvodů nesrovnalostí vyplývajících
z daňových zákonů, a nebo v případě mimořádných, zejména živelných událostí.

 1. Dovoz léčiv a zdravotních potřeb v době současné pandemie
  Směrnice Rady 2009/132/132/ES osvobozuje dovoz zboží ve prospěch obětí katastrof,
  3 a to na žádost
  jednoho nebo více členských států. 4
  Evropská unie vyhodnotila státy zasažené pandemií SARS-COV-2 jako státy zasažené katastrofou.
  Proto všechny státy EU mohou po dobu trvání pandemie využít osvobození od DPH u dovozu
  zdravotního materiálu, léčiv a ochranných pomůcek. Finanční správa zveřejnila „Podmínky pro
  2 § 71 ZDPH
  (4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží
  b) uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu a v dohodách o
  jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž,
  c) uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v písmenu b), které jsou za mezinárodní
  organizace uznávány úřady hostitelského členského státu, nebo uskutečněný členy těchto organizací v mezích a
  za podmínek upravených mezinárodními smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich
  sídla; toto ustanovení se pro zastoupení mezinárodní organizace použije obdobně.
  Čl. 143 Směrnice:
  g) dovoz zboží uskutečněný mezinárodními organizacemi uznávanými za mezinárodní organizace úřady
  hostitelského členského státu a členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními

smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla;

3 Směrnice Rady 2009/132/ES:
Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof
Článek 51
Za podmínek stanovených v článcích 52 až 57 je od daně osvobozeno zboží dovážené státními subjekty nebo
jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány, které má být
a) Rozděleno zdarma obětem katastrof, které postihly území jednoho nebo více členských států,
b) Dáno zdarma k dispozici obětem takových katastrof s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví dotyčného
subjektu.
Od daně je za stejných podmínek osvobozeno zboží dovážené záchrannými jednotkami, které je určeno

k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací.

4 Směrnice Rady 2009/132/ES:
Článek 53
O osvobození zboží od daně rozhoduje Komise na žádost jednoho nebo více dotčených států ve zkráceném
řízení zahrnujícím konzultaci s ostatními členskými státy. Je-li to nezbytné, stanoví rozhodnutí rozsah a prováděcí
podmínky osvobození od daně.
osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobenou SARSCoV-2“5
. Osvobození se však týká pouze dvou skupin dovozců:
1) státu, tj. ministerstev, krajů i obcí a jejich příspěvkových organizací, pokud dále budou ochranné
pomůcky bezplatně distribuovat mezi potřebné,
2) zdravotnických zařízení (tzv. záchranných jednotek), pokud potřebné zboží použijí pro svoji
činnost.
Podnikatelské subjekty a soukromé osoby, pokud potřebné zdravotní potřeby dovezou, musí DPH
z dovozu uhradit.
Zde však je třeba dodat, že ministerstvo financí umožňuje plný nárok na odpočet daně v případě, kdy
plátce nakoupí v tuzemsku či ve 3.zemi zboží související s pandemií (obličejové štíty, ochranné oděvy,
teploměry, testovací potřeby a další zdravotnické potřeby).
6 Plátce, který nakoupí zboží a následně
toto zboží daruje potřebným organizacím či fyzickým osobám, nemusí odvádět DPH z tohoto
bezplatně poskytnutého zboží. Stejně tak, plátce, který takové zboží doveze například z Číny či USA,
ve svém daňovém přiznání standardně odvede DPH, zároveň mu však bude zachován nárok na
odpočet daně ve stejné výši. To znamená, že plátce, který doveze např. ochranné pomůcky a
následně je daruje potřebným, pořizuje zboží bez DPH.

 1. Nespravedlivý přístup ministerstva financí i EU pro malého chlapce
  Je třeba ocenit, že Evropská unie povolila v době pandemie dovoz nezatížený DPH státním a
  neziskovým organizacím. Učinila to tak, že pandemii označila za katastrofu. A pro katastrofy jsou i
  v legislativě EU výjimky.
  Je jistě třeba ocenit, že ministerstvo financí našlo způsob, jak udělit výjimku pro DPH u podnikatelů,
  kteří se rozhodli dovézt tolik potřebné, zdraví zachraňující zboží. Děkujeme podnikatelům za jejich
  nezištnou pomoc.
  A co na to malý chlapec s těžkou nemocí, který čeká na drahý lék nehrazený ze zdravotního pojištění,
  navíc nesmyslně zatížený DPH při dovozu? Jeho zdravotní stav je bohužel katastrofou jen pro něho a
  jeho rodiče. Ne pro Evropskou Unii či ministerstvo financí. Prodraží-li se lék o DPH, je možné, že už se
  nestihne včas vybrat dostatek peněz na jeho dovoz. Dětí, které může přímo ohrozit na životě
  evropská legislativa, naše poslušnost k jejím směrnicím či neochota změnit kompetence
  k individuálním výjimkám, je více.
  Poznámka autora: Po dokončení tohoto článku, před tím, než se opozice mohla zamyslet nad
  podáním pozměňovacího návrhu daňového řádu pro možnost individuální výjimky, zveřejnil premiér
  zprávu, že léky pro děti budou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. K tomuto kroku vedl
  vládu zřejmě tlak veřejnosti a medializace celého případu. Škoda, že k tomu došlo až po veřejné
  sbírce na léky.
  5 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/infoproverejnost/podminky_pro_osvobozeni_od_cla_a_dph_pri_dovozu_zbozi_ze_treti_zeme_v_souvislosti_s_SARSCoV-2-10589
  6
  Informace Generálního finančního ředitelství k promíjení daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání
  vybraného zboží v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2