Dvojí metr EU když jde o život, aneb dovoz život zachraňujícího léku v kontextu dovozu ochranných „ koronavirových“ pomůcek
 V posledních dnech zveřejnilo ministerstvo financí informaci o tom, že dovoz ochranných pomůcek  z důvodu koronavirové krize lze v některých případech osvobodit od daně z přidané hodnoty.  Smysl osvobození od daně je zřejmý: jedná se o léky a zdravotní materiál, které zachraňuje lidské zdraví a životy.

Zároveň přibývá případů, kdy u dovozu léků ze zahraničí stát nemilosrdně požaduje po rodičích nemocných dětí DPH, ačkoliv lék není hrazen ze zdravotního pojištění, ani se na jejich nákupu stát finančně nepodílel.  Navýšení částky o DPH znamená výrazné prodloužení doby nutné pro získání peněz na nákup léku, jehož včasné nasazení u pacienta může doslova zachránit život. Stát, potažmo ministerstvo financí má v důsledku neudělení výjimky pro osvobození od DPH přímou vinu na zhoršení zdraví či úmrtnosti jedinců.  

Dovoz léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo prosbu o prominutí DPH v případě dovozu léku Zolgensma z USA rodiči malého chlapce, který trpí chorobou zvanou spinální muskulární atrofie. Včasné zahájení léčby je naprosto zásadní pro možnost aplikace léků, protože od věku dvou let již výrobce léku negarantuje úspěšnost léčby. Zároveň byla za účelem výběru sumy cca 50 mil.  uspořádána veřejná sbírka. Rodiče malého chlapce hrají o čas.

Ministerstvo zdravotnictví ve své odpovědi na výzvu k udělení výjimky přetlumočilo názor ministerstva financí, které odpuštění DPH vylučuje.  Svůj názor zdůvodnilo tím, že DPH u dovozu léku nelze osvobodit, protože tento postup by znamenal porušení zákona o DPH, který vychází ze směrnice Evropské unie a tato směrnice je pro členské státy závazná.

Ve svém zamítavém zdůvodnění ministerstvo financí vysvětluje, že osvobozen by mohl být dovoz léku, pokud by byla léčebná látka lidského původu a dále pak, pokud by distributor z USA dodal lék bezúplatně.  Dle ministerstva financí nejsou splněny ani podmínky pro prominutí daně dle daňového řádu.  

Zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty ani směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty skutečně neobsahují ustanovení k možnosti osvobodit od DPH dovoz léčivého přípravku. [1]  Dle §71 zákona je přiznáno osvobození pouze v případě, kdy léčivá látka obsažená v léku je lidského původu a dále pak, kdy zboží určené k charitativním účelům je pořízeno bezplatně. 

V úvahu přichází tedy jen dovoz zboží přes humanitární společnost.  Mezinárodní společnost, která je založena za účelem humanitární pomoci včetně dodávek léků a je legislativně uznávaná v ČR, může léky přivést a zde je poskytnout potřebným.  V podstatě by to znamenalo, že výtěžek sbírky bude příjmem této humanitární organizace, která lék nakoupí a následně dodá nemocnému chlapci, což je v praxi stěží aplikovatelné. [1] 

Také se zdůvodněním neudělení výjimky má ministerstvo financí pravdu. Dle §259 daňového řádu může orgán veřejné moci prominout na žádost daňového subjektu daň, avšak pouze v tom případě, pokud k tomu má ze zákona pravomoc.  Dle §260 daňového řádu je však jedinou osobou kompetentní k prominutí daně ministr financí, a to buď z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z daňových zákonů, a nebo v případě mimořádných, zejména živelných událostí.

Dovoz léčiv a zdravotních potřeb v době současné pandemie

Směrnice Rady 2009/132/132/ES osvobozuje dovoz zboží ve prospěch obětí katastrof,[2] a to na žádost jednoho nebo více členských států. [3]  

Evropská unie vyhodnotila státy zasažené pandemií SARS-COV-2 jako státy zasažené katastrofou.  Proto všechny státy EU mohou po dobu trvání pandemie využít osvobození od DPH u dovozu zdravotního materiálu, léčiv a ochranných pomůcek.  Finanční správa zveřejnila „Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobenou SARS-CoV-2“[1].  Osvobození se však týká pouze dvou skupin dovozců:

1) státu, tj. ministerstev, krajů i obcí a jejich příspěvkových organizací, pokud dále budou ochranné pomůcky bezplatně distribuovat mezi potřebné,

2) zdravotnických zařízení (tzv. záchranných jednotek), pokud potřebné zboží použijí pro svoji činnost. 

Podnikatelské subjekty a soukromé osoby, pokud potřebné zdravotní potřeby dovezou, musí DPH z dovozu uhradit.  

Zde však je třeba dodat, že ministerstvo financí umožňuje plný nárok na odpočet daně v případě, kdy plátce nakoupí v tuzemsku či ve 3.zemi zboží související s pandemií (obličejové štíty, ochranné oděvy, teploměry, testovací potřeby a další zdravotnické potřeby). [2] Plátce, který nakoupí zboží a následně toto zboží daruje potřebným organizacím či fyzickým osobám, nemusí odvádět DPH z tohoto bezplatně poskytnutého zboží. Stejně tak, plátce, který takové zboží doveze například z Číny či USA, ve svém daňovém přiznání standardně odvede DPH, zároveň mu však bude zachován nárok na odpočet daně ve stejné výši.  To znamená, že plátce, který doveze např. ochranné pomůcky a následně je daruje potřebným, pořizuje zboží bez DPH.   

Nespravedlivý přístup ministerstva financí i EU pro malého chlapce

Je třeba ocenit, že Evropská unie povolila v době pandemie dovoz nezatížený DPH státním a neziskovým organizacím.  Učinila to tak, že pandemii označila za katastrofu. A pro katastrofy jsou i v legislativě EU výjimky.

Je jistě třeba ocenit, že ministerstvo financí našlo způsob, jak udělit výjimku pro DPH u podnikatelů, kteří se rozhodli dovézt tolik potřebné, zdraví zachraňující zboží.  Děkujeme podnikatelům za jejich nezištnou pomoc.  

A co na to malý chlapec s těžkou nemocí, který čeká na drahý lék nehrazený ze zdravotního pojištění,  navíc nesmyslně zatížený DPH při dovozu? Jeho zdravotní stav je bohužel katastrofou jen pro něho a jeho rodiče. Ne pro Evropskou Unii či ministerstvo financí. Prodraží-li se lék o DPH, je možné, že už se nestihne včas vybrat dostatek peněz na jeho dovoz.  Dětí, které může přímo ohrozit na životě evropská legislativa, naše poslušnost k jejím směrnicím či neochota změnit kompetence k individuálním výjimkám, je více.

___________________

[1] § 71 ZDPH:

(2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49), pokud se jedná o:
 1. e)léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky,
 2. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu,
 3. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání,
 4. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,
 5. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,
 6. f)zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,
 7. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze bezúplatně nabyté,
 8. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním postižením pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,
 9. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,
2 § 71 ZDPH

(4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží
 1. b)uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž,
 2. c)uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v písmenu b), které jsou za mezinárodní organizace uznávány úřady hostitelského členského státu, nebo uskutečněný členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla; toto ustanovení se pro zastoupení mezinárodní organizace použije obdobně.
Čl. 143 Směrnice:
 1. g) dovoz zboží uskutečněný mezinárodními organizacemi uznávanými za mezinárodní organizace úřady hostitelského členského státu a členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla;
3 Směrnice Rady 2009/132/ES:

                                                Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof

                                                                            Článek 51

Za podmínek stanovených v článcích 52 až 57 je od daně osvobozeno zboží dovážené státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány, které má být
 1. Rozděleno zdarma obětem katastrof, které postihly území jednoho nebo více členských států,
 2. Dáno zdarma k dispozici obětem takových katastrof s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví dotyčného subjektu.
Od daně je za stejných podmínek osvobozeno zboží dovážené záchrannými jednotkami, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací. 

4 Směrnice Rady 2009/132/ES:

                                                                               Článek 53

O osvobození zboží od daně rozhoduje Komise na žádost jednoho nebo více dotčených států ve zkráceném řízení zahrnujícím konzultaci s ostatními členskými státy. Je-li to nezbytné, stanoví rozhodnutí rozsah a prováděcí podmínky osvobození od daně. 

5 financnisprava.cz

6 Informace Generálního finančního ředitelství k promíjení daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného zboží v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2