Novela daňového řádu prolomila profesní mlčenlivost

Rozšíření informační povinnosti daňových poradců, účetních, advokátů a dalších osob dle novely daňového řádu  Dne 5.6. 2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu, která ukládá nové informační povinnosti vůči správci daně.  Úpravou § 57 odst. 3 došlo k rozšíření informační povinnosti vůči správcům daně pro banky a další finanční instituce a dále vložením nového § 57a se stanovuje […]

Následky porušení povinností při správě daní dle daňového řádu

1.1 Následky porušení povinností při správě daní dle daňového řádu Následky porušení povinností při správě daní se nachází v ucelené čtvrté části zákona. Podle důvodové zprávy jsou zde obsažena především ustanovení týkající se deliktního jednání daňového charakteru. Do této první skupiny je zahrnut úrok, jako sankční opatření za pozdní úhradu a dále, v rovině tvrzení, penále z rozdílu […]

Rozlišení pracovněprávního vztahu a práce dle živnostenského oprávnění

Pro většinu právnických i fyzických osob je výhodnější fakturace od osoby samostatně výdělečně činné než platba odvodů souvisejících s odměnou zaměstnance. Takové služby však mohou být klasifikovány jako zastřený pracovně právní vztah. Z důvodů možných postihů zaměstnavatele i pracovníka, který práci vykonává, je důležité dodržovat platnou legislativu včetně důsledného rozlišování mezi závislou činností a prací na živnostenský […]

Metodika stanovení základu daně u neziskových společností (ÚSC, PO)

Stanovení základu daně u neziskových společností (ÚSC, PO) 1) přesně určíme náplň hlavní a doplňkové činnosti dle zakládajících listin, zřizovacích listin, stanov. V případě výhodnosti z daňového hlediska možno zvážit přeřazení, změnu specifikace činností.      2) evidujeme příjmy z doplňkové činnosti, pronájmu, reklam. K těmto příjmům přiřadíme náklady přímé, dle odborného odhadu režijní náklady, odpisy, mzdy. Zvlášť je nutné […]

Vliv právních zásad na úspěch v daňovém řízení

Základní principy činnosti ve veřejné správě v kontextu ústavních principů Základní právní principy jsou esenciální součástí každého právního řádu v demokratickém státě. Dá se říci, že právní zásady převyšují, jsou nadřazené ostatním zákonným ustanovením. Jejich vliv na úspěch v daňovém řízení tedy může být zásadní. V tomto článku se budu věnovat podrobněji jednotlivým ústavním principům i dalším právním zásadám  […]